Sportklimaat Levitas

Het 'klimaat', de manier waarop je met elkaar omgaat, hoeveel ruimte je elkaar biedt en welke cultuur je met elkaar opbouwt, is ook in de sport heel belangrijk. De afgelopen jaren heeft dit onderwerp zowel sportbreed als ook specifiek in de gymsport, terecht veel aandacht gekregen. Op deze pagina leggen we uit hoe we hier bij Levitas mee omgaan en hieronder vind je de volgende onderdelen:

 1. Sportklimaat Levitas en aanbevelingen 'Ongelijke leggers' (april 2021) 
  In april 2021 is het rapport 'Ongelijke leggers'uitgekomen. In ons nieuwsbericht beschrijven wij hoe we vanuit Levitas aankijken tegen de (ernstige) bevindingen van het rapport. In het rapport doen de onderzoekers een groot aantal aanbevelingen. Aan de hand van die aanbevelingen kun je hieronder lezen hoe wij bij Levitas werken een aan positief en prettig sportklimaat.

 2. Quotes van sporters, ouders en trainers
  De komende tijd willen wij onze sporters, ouders en trainers vragen wat zij prettig vinden aan het sportklimaat bij Levitas. De quotes die wij ontvangen, plaatsen wij op deze pagina. Dit onderdeel zal dus nog groeien, de komende tijd.

 3. Voorbeelden van lessituaties Sportklimaat Levitas
  Wij verzamelen gaandeweg lessituaties waarin je kunt terugzien hoe ons sportklimaat er in de praktijk uitziet. Wat maakt het een positief klimaat? Wat merken sporters hiervan? Hoe los je als trainer bepaalde situaties dan op? Ook dit onderdeel willen we de komende tijd laten groeien.

 4. Onprettig gevoel? Meld het!
  Mocht je al sporter of ouder toch een onprettig gevoel hebben bij bepaalde situaties in de les, dan willen we dit graag weten zodat we hier iets aan kunnen doen. In deel 4 van deze pagina vind je de stappen die je kunt volgen als je melding wil maken van zo'n situatie. Hoewel we begrijpen dat mensen hierbij een drempel kunnen voelen, hopen we van harte dat jullie hier toch gebruik van maken. Alleen zo kunnen we het oplossen én zorgen voor een sportklimaat dat altijd, voor iedereen veilig en prettig voelt.

 5. Gedragsregels
  Vanuit NOC*NSF is een 11-tal gedragsregels opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Levitas en al haar trainers hebben deze regels onderschreven en passen deze toe.

___________________________________________________________________________________________________________

1. Sportklimaat Levitas en aanbevelingen ‘Ongelijke leggers’ (april 2021)

De schets van de Levitas-werkwijze die we nu geven, bouwen wij op aan de hand van de tien aanbevelingen die in het rapport zijn genoemd waar Levitas zelf een rol in kan spelen:

Aanbevelingen Ongelijke Leggers april 2021

 1. Meerogen-principe
  • Bij Levitas hebben we bewust gekozen voor een transparante turnhal, waar ouders goed kunnen meekijken met de lessen
  • Trainers staan bijna altijd met meerdere trainers in de zaal. Bij wedstrijdgroepen staan bovendien vrijwel altijd meerdere trainers op een groep.
  • Deze principes passen wij al lange tijd toe, zoals ook te zien is in een item in het 8-uur-journaal van december 2017, toen wij voor de NOS reageerden op een rapport over seksuele intimidatie in de sport: www.npostart.nl
 2. Geef sporters en ouder een stem
  • Trainers sluiten zoveel mogelijk aan bij hetgeen de sporter wil leren. Wij gaan uit van de intrinsieke motivatie van sporters: hun eigen ambitie, van binnenuit, om de sport op een bepaald niveau te kunnen beoefenen of op specifieke toestellen of bij bepaalde elementen een eigen doel te stellen.
  • Onze trainers doen hun best om zo goed mogelijk aanspreekbaar te zijn. Fysiek is dit niet altijd mogelijk bij leswisselingen, maar via app en mail kunnen ouders of sporters altijd hun vragen of eventuele zorgen kwijt
  • We proberen ouders ook te betrekken bij de gang van zaken in de club door alle leden hier actief aan te laten meewerken via onze clubtaaksysteem. Daarnaast informeren wij hen uitgebreid via ledenbrieven en nodigen we ze nadrukkelijk uit voor ledenvergaderingen. 
  • Wedstrijdgroepen werken met ‘startgesprekken’ waarin de sporter samen met zijn/haar ouders en de trainer de eigen ambities en wensen bespreekt. Ook het welzijn van de sporter is een belangrijk gespreksonderwerp.
 3. Zet het onderwerp ‘ongewenst gedrag’ op de agenda
  • De pedagogische kant van het lesgeven komt nadrukkelijk terug in onze werving, aansturing en beoordeling van trainers. Ondanks het trainerstekort accepteren wij niet elke trainer, wij bieden liever een les niet aan dan dat we ons verbinden aan een trainer die op pedagogisch gebied ongewenst gedrag vertoont.
  • In bijscholingen besteden we aandacht aan zowel de technische kant maar zeker ook de pedagogische kant van het lesgeven. Zo hebben we vorig jaar in een bijscholing stilgestaan bij het signaleren van gedrag van kinderen dat kan duiden op huiselijk geweld of misbruik. De aandacht voor het welbevinden en de bredere ontwikkeling van kinderen in onze lessen (fysiek, psychisch, sociaal) maakt een belangrijk deel uit van deze signalering.
  • Wij hebben de 11 gedragsregels van NOC*NSF onderschreven en elke trainer moet conform deze regels handelen, dat hebben wij ook contractueel vastgelegd.
  • Aanvullend hierop weten alle trainers dat zij niet in de kleedkamers van de sporters mogen komen, zij beschikken altijd over eigen omkleedruimte.
 4. Draag zorg voor zo min mogelijk belangentegenstellingen
  • De belangentegenstellingen waar het hier om gaat, betreft trainers die bijvoorbeeld ook bestuurder zijn. Bij Levitas komt dit niet voor: bestuurders zijn bij Levitas allemaal (ouders van) sporters.
  • Trainers zijn over het algemeen in loondienst (2/3 van onze lesuren).
  • De beloning die trainers ontvangen voor hun werkzaamheden, zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan het prestatieniveau van de sporters.
  • Trainers hebben een adviserende rol ten opzichte van het bestuur en regelen een aantal van de dagelijkse zaken bij Levitas. Zo zorgen we dat het bestuur goed op de hoogte is van de dagelijkse sportpraktijk en zich bewust is van de gevolgen van besluiten voor trainers en sporters.
 5. Zorg voor goede nazorg
  • Tot heden hebben wij geen specifieke meldingen ontvangen van ongewenst gedrag van onze trainers. Nazorg na dergelijke meldingen is tot nu toe dan ook niet aan de orde geweest.
  • Wel willen we graag leren van de feedback van onze leden en vragen we bij elke opzegging wat de reden is van het opzeggen. Indien de trainer hierbij een rol heeft gespeeld, volgt altijd contact met de trainer hierover, zodat ook hij/zij ervan kan leren.
 6. Trainer en pedagogiek/licentie/verplichte scholing/puntensysteem
  • Pedagogiek speelt, zoals eerder benoemd, een grote rol in ons wervings-, bijscholings- en beoordelingssysteem voor trainers. 
  • De meeste trainers zijn bij Levitas zelf opgeleid en vanaf het begin meegenomen en ‘ondergedompeld’ in de wijze waarop wij met sporters omgaan.
  • Trainers die ‘van buiten’ komen, voeren altijd eerst een kennismakingsgesprek met zowel een seniore trainer als een bestuurder en hierbij komt ook de pedagogische aanpak van de trainer te sprake. Veel trainers van buiten kennen we bovendien al vanuit ‘de turnwereld’ en daarbij letten we goed op hun pedagogische aanpak.
  • Alle trainers zijn voorafgaand aan of anders zo snel mogelijk na hun start als trainer, getraind via een KNGU-cursus. In de afgelopen jaren is daarbij steeds meer aandacht gekomen voor de pedagogische kant van het trainerschap. Daarnaast geven wij deze kant zelf veel aandacht in de begeleiding van de trainer.
 7. Regierol KNGU: vergroot de grip op trainers en clubs
  • Hoewel deze aanbeveling vooral gaat om sporters die meer dan 12 uur per week trainen en dit niet bij Levitas voorkomt, kunnen wij ons voorstellen dat de KNGU in de breedte van alle gymsportclubs op een centrale manier meer aandacht voor het sportklimaat wil borgen. Levitas werkt hier graag aan mee.
 8. Professionaliseer het traject van melding tot tuchtzaak
  • Voor meldingen van ongewenst gedrag hanteren we bij Levitas meerdere stappen: eigen trainer – collegatrainer – bestuur – externe vertrouwenspersoon (NOC*NSF).
  • Dit traject nemen wij de komende tijd graag nog eens onder de loep om te beoordelen of hierin verbeteringen nodig zijn.
 9. Visie op topsport voor jonge kinderen
  • Onze visie op topsport is eigenlijk vooral dat we dat -in de klassieke vorm- niet aanbieden. Sporters kunnen bij ons, als zij dat willen, tot wel 12,5 uur per week turntrainingen volgen (wedstrijdgroepen). Dit gebeurt uitsluitend op basis van vrijwilligheid, in de wedstrijdgroepen is het volgen van twee trainingen per week in beginsel voldoende. 
  • Wij geloven dat het belangrijk is voor kinderen om echt kind te kunnen zijn en hun eigen dromen en ambities te volgen. Mocht (veel) turnen hierin voorkomen, dan willen wij dit in overleg met het kind en de ouder met plezier mogelijk maken.
  • Het gaat in onze lessen altijd om de prestatie en ontwikkeling van de sporters ten opzichte van zichzelf.
 10. Voorwaardenscheppende rol voor gemeenten
  • Onze samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede is heel goed. Wij hebben met plezier meegewerkt aan het gemeentelijk Sportakkoord en wisselen regelmatig kennis en ervaringen uit met de gemeente.
  • Als de gemeente meer aandacht wil besteden aan het sportklimaat in Wijk bij Duurstede, dan werken wij hier heel graag aan mee.

___________________________________________________________________________________________________________

2. Quotes van sporters, ouders en trainers

Quotes van sporters

 •  “Hier moet niet zoveel, hier word ik juist gesteund in plaats van afgebrand”
 • "In de turnhal ben ik het allergelukkigst"

Quotes van ouders

 • “Ik heb mijn zoon nooit zo enthousiast naar zijn trainingen zien gaan, en dat na vier andere turnclubs”
 • “Hier is echt aandacht voor het kind zelf. Een hoog niveau kan, als het uit het kind zelf komt”
 • “Ook als sporter heb je inspraak in wat je wilt leren”
 • “Ik zag laatst een sporter aan de kant zitten waarna de trainer haar er op een positieve, bemoedigende manier weer bij haalde. Dat illustreerde voor mij die drive om sporters plezier in bewegen te geven”
 • “Kinderen worden hier begeleid, niet gedwongen”
 • “De communicatie is open en direct. De trainers staan altijd open voor vragen en feedback, ik kan alles aan ze kwijt en krijg altijd antwoord.”

 Quotes van trainers 

 • “Het gaat op de eerste plaats om de personen zelf en hoe ze met elkaar omgaan, daarna pas om het turnen”
 • “Het gaat om inzet (niet: eindresultaat) en steeds ten opzichte van jezelf (niet: anderen) verbeteren (niet: niet slechter doen)”
 • “Ik ervaar dat andere trainers mij actief ondersteunen door samen te evalueren, reflecteren en te sparren. Daarbij wordt er op een prettige manier gecommuniceerd waardoor ik gerust vragen kan stellen en hulp kan vragen” 
 • “Levitas heeft geen topsportambitie maar legt juist nadruk op plezier en sociale aspecten als invulling van turntrainingen”
 • “Ik vind de open en betrokken communicatie vanuit onze vereniging heel goed. Op alle vlakken wordt geprobeerd om ouders en sporters te betrekken bij wat er in en om de vereniging gebeurt.”
 • “Create great humans, ik heb de indruk dat dit bij Levitas in de bovenste regionen staat.”

___________________________________________________________________________________________________________

3. Voorbeelden van lessituaties Sportklimaat Levitas

 • ‘Ik ga op turnreis en neem mee’ 
  • Aan het eind van de training doet de groep het spel ‘Ik ga op turnreis en ik neem mee’. De turnsters gaan dan in een kring staan. De eerste zegt ‘Ik ga op turnreis en ik neem mee’ en doet dan een turnhouding of simpel element. De turnster rechts naast haar is dan aan de beurt, zegt dezelfde tekst, herhaalt de beweging van de eerste en voegt er zelf iets nieuws aan toe. 
  • Toen de trainster het spel had uitgelegd, zei een van de meisjes zachtjes tegen de trainster: ‘Dat is heel moeilijk voor mij, want ik heb ADD.’ De trainster vroeg haar toen of ze dat aan de groep uit wilde leggen. Dat wilde ze wel, maar ze had liever dat de trainster het woord voerde. Dus legde zij uit dat dat meisje ADD heeft, en dat voor haar daardoor het onthouden van veel dingen op volgorde heel moeilijk kan zijn. Direct reageerde een ander meisje met de oplossing: ‘Nou, dan gaat zij toch als eerste!’ Waarop het meisje met ADD zich dapper genoeg voelde om te zeggen ‘Ik denk dat als derde me ook wel lukt.’ Waarop de groep zonder verdere twijfel in een kring ging staan en haar op de derde positie zette.
   Voor de trainster was dit een mooie aanleiding om in de lesafsluiting een compliment uit te delen voor het sociale gedrag onderling en het goed nadenken over oplossingen. 
 • ‘Je gedachten in balans’
  • Alle kinderen stonden op een bank en kregen een pittige balanceeropdracht, bv. met ogen dicht op één been staan. Daarna stelde de trainster de vraag waar ze tijdens de opdracht met hun gedachten waren geweest. De antwoorden waren zeer divers. 
  • De trainster liet de kinderen bedenken wat afleidende gedachten waren en wat helpende gedachten waren. Zo kwamen ze samen tot de conclusie dat denken aan je eigen opdracht en wat daarvoor belangrijk is, het beste werkt. Wat vooral niet helpt, is denken aan de anderen, aan niet willen vallen etc.
  • Daarna deden ze de opdrachten nog een keer en lukte het bij bijna iedereen een stuk langer. 
 • 'Aardig zijn tegen iedereen en onszelf'
  • In een turngroep geldt de specifieke afspraak dat 'we aardig zijn tegen iedereen en onszelf'. Aan het begin van de training hebben de trainster en turnsters gezamenlijk wat voorbeelden bedacht van hoe het er uit kan zien om aardig te doen en die hebben de turnsters zelf op het bord geschreven.
  • Tijdens de rest van de training mochten de turnsters tussendoor naar het bord lopen om er nog iets bij te schrijven.
  • Aan het eind was zelfs het hele bord gevuld met hele mooie dingen en kon de groep weer vooruit om nog fijner samen te sporten!
   'Aardig zijn'

___________________________________________________________________________________________________________

4. Onprettig gevoel? Meld het!

Levitas en de sportbonden in Nederland nemen grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, serieus. Specifiek voor het tegengaan van seksuele intimidatie heeft NOC*NSF gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld, waaraan ook alle trainers bij Levitas zich moeten houden. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Je vindt de regels onderaan deze pagina.

Heb je signalen dat deze regels niet nageleefd worden? Of ervaar je op een ander terrein (lichamelijk, psychisch, pegagogisch) dat sporters zich niet prettig voelen bij ons? Dan willen wij graag dat jullie dit melden!

Dit kan het beste via de volgende stappen:

 1. Bespreek het probleem met de betreffende trainer. 
 2. Lukt dat niet of durf je dat niet? Zoek dan contact met een andere trainer, onze trainers staan vrijwel altijd tegelijk met collega's in de zaal. Contactgegevens van de meeste van onze trainers, vind je op onze website.
 3. Is dit ook geen optie of lukt het niet? Neem dan contact op met onze voorzitter, dit kan via voorzitter@levitasgymdance.nl.
 4. Voel je je hier niet bij op je gemak en wil je de melding doen bij een externe organisatie, dan kan dit ook: 
  Het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). 
  E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl. Voor alle informatie zie https://centrumveiligesport.nl

___________________________________________________________________________________________________________

5. Gedragsregels

Hieronder vind je de elf gedragsregels die zijn onderschreven door Levitas en alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.